Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Główne założenia i cele projektu

1. Zachowanie i ochrona około 100 ha najcenniejszych obszarów muraw kserotermicznych oraz muraw naskalnych, wytypowanych na podstawie danych literaturowych oraz własnych opracowań, na terenie czterech Ostoi Natura 2000 (Ostoja Olsztyńsko-Mirowska (240015), Ostoja Złotopotocka (240020), Ostoja Kroczycka (240032), Ostoja Środkowojurajska (240009).
2. Zachowanie i ochrona ok. 6,5 ha muraw naskalnych przed niekontrolowanym ruchem wspinaczkowym.
3. Usunięcie gatunku obcego - rdestowca sachalińskiego - z powierzchni 1,5 ha
4. Ochrona siedlisk nieleśnych zagrożonych intensywną penetracją obszaru przez ludzi, w 11 węzłowych i najbardziej odwiedzanych punktach, poprzez budowę infrastruktury turystycznej.
5. Zmniejszenie zagrożenia antropopresją najcenniejszych obszarów czterech Ostoi Natura 2000: Olsztyńsko-Mirowskiej (240015) , Złotopotockiej (240020), Kroczyckiej (240032) oraz Środkowojurajskiej (240009), poprzez działania prewencyjne w postaci patroli Służb Ochrony przyrody, Policji, Lasów Państwowych
6. Aktywacja lokalnej społeczności (na obszarze dziewięciu gmin, na których realizowany jest projekt) poprzez wprowadzenie w tematykę ochrony środowiska przyrodniczego i wskazanie kierunków prowadzenia racjonalnej gospodarki rolnej i turystyki.