Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 77532 razy.

"Jurajski redyk" na Wyżynie Krakowsko - Częstochowskiej

Wyżyna Krakowsko-Częstochowska to niezwykły obszar o unikatowych wartościach przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych. Jest to kraina, w której kultura i tradycja lokalnych społeczności stanowi o tożsamości tego regionu. Mówiąc o tradycji oraz historii Wyżyny nie sposób nie wspomnieć o roli, jaką pełni wypas zwierząt gospodarskich – owiec i kóz w ramach programów czynnej ochrony przyrody.

Występujące tu murawy kserotermiczne to zbiorowiska seminaturalne, których byt i stabilność kształtowana jest przez działalność człowieka m.in. w postaci ekstensywnego, obwoźnego wypasu zwierząt.

Wypas, czyli selektywne zgryzanie przez owce i kozy, to podstawa najlepszej ochrony. Zwierzęta wybierają rośliny miękkolistne, omijając te o budowie kseromorficznej. Praca „ekologicznych kosiarek” prowadzi do uregulowania składu gatunkowego i wzrostu różnorodności biologicznej biocenoz ciepłolubnych.

Celem ochrony i zachowania wartości przyrodniczych, krajobrazowych i kulturowych Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej w Parku Krajobrazowym Orlich Gniazd, w 2019 roku, w ramach trwałości Projektu i udzielonego wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, wykonano działania czynnej ochrony przyrody. W obrębie muraw kserotermicznych i naskalnych przeprowadzono wypas owiec i kóz.

Działaniem, objęto obszary Projektu LIFE11 NAT/PL/000432 oraz tereny dodatkowe. Zadanie przeprowadzono na łączny areale 123,1 ha.

Fot. 1

Fot. 1 Wypas na wzgórzu Cegielnia w Olsztynie

Fot. 2

Fot. 2 Góry Towarne - Olsztyn

Fot. 3

Fot. 3 Skałki Małe i Duże w Olsztynie

Fot. 4

Fot. 4 Statkowa Góra – Olsztyn

Fot. 5

Fot. 5 „Jurajski redyk” w Morsku

Fot. 6

Fot. 6 Wypas na wzgórzu Bukowiec w Niegowie

Fot. 8

Fot .7 Niegowonice

Fot. 11

Fot. 8 Cisownik – Ryczów  

Fot. 9

Fot. 10

Fot. 9, 10 Wypas na wzniesieniach jurajskich w Piasecznie