Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 7776 razy.

STOP INWAZJOM ! czyli nieproszony gość w Dolinie Wodącej

Zagrożenie obcymi gatunkami inwazyjnymi to jeden z kilku najważniejszych problemów środowiskowych na świecie.

W ostatnich latach coraz częściej podejmuje się działania zmierzające do eliminacji tych gatunków, stanowiących poważne zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego już czwarty rok prowadzi działania usuwania rdestowca sachalińskiego (Reynoutria sachalinensis) w Dolinie Wodącej, w pobliżu Skały Biśnik. Prace w 2017 r. zostały przeprowadzone zgodnie z wypracowanym w Projekcie LIFE11 NAT/PL/000432 schematem działań. Wykonaliśmy:

-        koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca;

-        dwukrotną orkę na głębokości około 40 cm, połączoną z wydobywaniem kłączy;

-        dwukrotne bronowanie obszaru po wykonanej;

-        dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy;

-        ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca;

-        punktowe rozłożenie czarnej agrowłókniny wraz z okołkowaniem;

-        uprzątnięcie i uporządkowanie terenu prac;

-        wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone.

Ograniczanie rozprzestrzeniania oraz zwalczanie rdestowca sachalińskiego należy do zabiegów trudnych, kosztownych i czasochłonnych, ale ważna jest kontynuacja i prowadzenie działań ochronnych, celem niedopuszczenia do nieodwracalnych zmian w ekosystemach.

Należy zaznaczyć, że wypracowane w Projekcie metody zwalczania ograniczają rozmnażanie generatywne, obniżają żywotność, a także minimalizują rozprzestrzenianie się rdestowca sachalińskiego w Dolinie Wodącej.

Fot. 1

Fot.1. Zwarte płaty rdestowca w Dolinie Wodącej

Fot. 2

Fot. 2. Obszar przed rozpoczęciem zadania

Fot. 3

Fot. 3. Ręczne koszenie powierzchni

Fot. 4

Fot. 4. Zbieranie pędów rdestowca, porządkowanie terenu

Fot. 5

Fot. 5. Rdestowiec sachaliński zaraz po wykoszeniu

Fot. 6

Fot. 6. Zbiórka pędów przy użyciu sprzętu HDS

Fot. 7

Fot. 7. Orka połączona z frezowaniem

Fot. 8

Fot. 8. Wydobyte kłącze rdestowca

Fot. 9

Fot. 9. Obszar po wykonanych zabiegach

Fot. 10

Fot. 10. Obszar po wykonanych zabiegach

Autor zdjęć: Milena Piątkowska

Jurajskie murawy kserotermiczne, czyli kolorowe i wonne zbiorowiska roślinne dalej pod ochroną!

Mimo zakończenia Projektu, nasze cenne murawy dalej chronimy. W 2017 r., w ramach wsparcia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, przeprowadzono wypas owiec i kóz na areale około 100 ha oraz usuwanie podrostów drzew i krzewów na wybranych terenach.

Wypas, czyli selektywne zgryzanie przez owce i kozy, to podstawa najlepszej ochrony. Zwierzęta wybierają rośliny miękkolistne, omijając te o budowie kseromorficznej. Praca naszych „ekologicznych kosiarek” prowadzi do uregulowania składu gatunkowego i wzrostu różnorodności biologicznej siedlisk kserotermicznych.

Celem wzmocnienia działania wypasu, na wybranych obszarach wykonano usuwanie podrostów drzew i krzewów. Wycinką objęto około 12 ha powierzchni siedlisk ciepłolubnych. Usunięte zostały tzw. „niedojady” czyli odbijające pędy ekspansywnych drzew i krzewów oraz niezgryzione, szybko drewniejące gatunki traw.

Prowadzenie działań ochronnych, m.in. wypasu, wycinki ma wiele zalet, to przede wszystkim poprawa i odtworzenie wartości przyrodniczych i krajobrazowych Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej, a także przywrócenie tradycji i kultury tego regionu.

Fot. 1

Fot. 1. Ostra Górka w Olsztynie

Fot. 2

Fot. 2. Lipówki (Olsztyn)

Fot. 3

Fot. 3. Piaseczno

Fot. 4

Fot. 4. Niegowonice

Fot. 5

Fot. 5. Cisownik w Ryczowie

Fot. 6

Fot. 6. Lutowiec

Fot. 7

Fot. 7. Fragment murawy naskalnej (Olsztyn)

Fot. 8

Fot. 8. "Owca na wypasie"

Autor zdjęć: Milena Piątkowska

Wykonaliśmy kolejne działania ochronne!

W IV kwartale 2016r., w ramach działań czynnej ochrony przyrody przeprowadziliśmy wycinkę podrostów drzew i krzewów na Wzgórzu Kromołowiec (Niegowonice) oraz usuwanie pniaków na obszarze Skał Zegarowych (okolice Smolenia). Działalniem objęto cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny położone na Ostoi Środkowojurajskiej. W ramach zadania usunięto zadrzewienia i zakrzaczenia, powodujące osłanianie ostańców wapiennych, a także ubożenie roślinności siedlisk ciepłolubnych poprzez ich ocienianie.

Ponadto na Wzgórzu Kromołowiec, wykonano dodatkową infrastrukturę turystyczną - barierki ochronne, która pozwoliła skanalizować ruch turystyczny w obrębie wybudowanego miejsca postojowego. Nowopowstała infrastruktura przyczyniła się również do podniesienia bezpieczeństwa, ograniczając w dużym stopniu możliwość upadku z wysokich skarp osób zwiedzających obszar wzgórza Kromołowiec.

Wykonane działania wpłynęły pozytywnie na poprawę wartości przyrodniczych i krajobrazowych tych regionów oraz podniosły atrakcyjność turystyczną Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Zał. 1

Zał. 1. Wzgórze Kromołowiec przez zabiegami.

Zał. 2

Zał. 2. Obszar po przeprowadzonej wycince.

Zał. 3. PK

Zał. 3. Podczas wykonywania prac na Skałach Zegarowych.

Zał. 4 PK

Zał. 4. "Zegarówki" po zakończeniu usuwania karp.

Zał. 5

Zał. 5. Wykonana infrastruktura na Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach.

Zał. 6

Zał. 6. Wykonana infrastruktura na Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach.

Zał. 7

Zał. 7. Wykonana infrastruktura na Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach.