Ochrona cennych przyrodniczo siedlisk nieleśnych, charakterystycznych dla obszaru Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd

footer nowy

Liczba wizyt

Nasza strona była już wyświetlana 11867 razy.

Wykonaliśmy kolejne działania ochronne!

W IV kwartale 2016r., w ramach działań czynnej ochrony przyrody przeprowadziliśmy wycinkę podrostów drzew i krzewów na Wzgórzu Kromołowiec (Niegowonice) oraz usuwanie pniaków na obszarze Skał Zegarowych (okolice Smolenia). Działalniem objęto cenne przyrodniczo i krajobrazowo tereny położone na Ostoi Środkowojurajskiej. W ramach zadania usunięto zadrzewienia i zakrzaczenia, powodujące osłanianie ostańców wapiennych, a także ubożenie roślinności siedlisk ciepłolubnych poprzez ich ocienianie.

Ponadto na Wzgórzu Kromołowiec, wykonano dodatkową infrastrukturę turystyczną - barierki ochronne, która pozwoliła skanalizować ruch turystyczny w obrębie wybudowanego miejsca postojowego. Nowopowstała infrastruktura przyczyniła się również do podniesienia bezpieczeństwa, ograniczając w dużym stopniu możliwość upadku z wysokich skarp osób zwiedzających obszar wzgórza Kromołowiec.

Wykonane działania wpłynęły pozytywnie na poprawę wartości przyrodniczych i krajobrazowych tych regionów oraz podniosły atrakcyjność turystyczną Wyżyny Krakowsko - Częstochowskiej.

Zał. 1

Zał. 1. Wzgórze Kromołowiec przez zabiegami.

Zał. 2

Zał. 2. Obszar po przeprowadzonej wycince.

Zał. 3. PK

Zał. 3. Podczas wykonywania prac na Skałach Zegarowych.

Zał. 4 PK

Zał. 4. "Zegarówki" po zakończeniu usuwania karp.

Zał. 5

Zał. 5. Wykonana infrastruktura na Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach.

Zał. 6

Zał. 6. Wykonana infrastruktura na Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach.

Zał. 7

Zał. 7. Wykonana infrastruktura na Wzgórzu Kromołowiec w Niegowonicach.

"Inwazyjny" wokół nas - rdestowiec sachaliński w Dolinie Wodącej

Rdestowiec sachaliński (Reynoutria sachalinensis), roślina o okazałych rozmiarach, pokrojem przypominająca bambusa, miododajna przyciągająca owady, w tym pszczoły, a zarazem gatunek umieszczony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2011r. w sprawie listy roślin i zwierząt gatunków obcych, które w przypadku uwolnienia do środowiska przyrodniczego mogą zagrozić gatunkom rodzimym lub siedliskom przyrodniczym. Jest to gatunek inwazyjny stanowiący zagrożenie dla rodzimej różnorodności biologicznej.

Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego ponownie przeprowadził zabiegi eliminujące "azjatyckiego przybysza" z obszaru Doliny Wodącej. Prace przeprowadzono, zgodnie z wypracowanym w ramach Projektu schematem działań, wykonano:

- koszenie ręczne i mechaniczne powierzchni rdestowca - łącznie około - 0,7 ha;

- dwukrotne przeprowadzenie orki na głębokości około 40 cm od powierzchniowej warstwy gleby, połączonnej z wydobywaniem kłączy - około 0,4 ha;

- dwukrotne bronowanie obszaru po wykonanej orce (wyrównywanie gleby) połączonej z wydobyciem kłączy - około 0,4 ha;

- dwukrotne wykoszenie roślinności łąkowej i usunięcie biomasy - około 0,4 ha;

- ręczne usuwanie pędów i kłączy rdestowca w miejscach niedostępnych dla sprzętu mechanicznego - około 0,3 ha;

- punktowe rozłożenie czarnej agrowłókniny wraz z okołkowaniem (kołki z trzpieniem plastikowym);

- na bieżąco punktowe usuwanie odrastających pędów i kłączy rdestowca - na powierzchni około 1,5 ha;

- dokładne uprzątnięcie i uporządkowanie po każdorazowo wykonanym zabiegu terenu prac;

- wywiezienie powstałej biomasy i odpadów na miejsce prawem dopuszczone.

Przeprowadzone działania wpłynęły pozytywnie na poprawę walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz znacznie podniosły atrakcyjność turystyczną rejonu Doliny Wodącej.

 

Czwarty rok prowadzenia wypasu za nami ...

Wypas prowadzony w 2016 r., był pierwszym rokiem realizacji zadania w okresie utrzymania trwałości Projektu. Działaniem objętym zostało około 100 ha muraw kserotermicznych i naskalnych położonych na terenie Parku Krajobrazowego Orlich Gniazd, w cztrerech Ostojach NATURA 2000 tj. Olsztyńsko - Mirowska, Złotopotocka, Kroczycka, Środkowojurajska.

Wypas prowadzony był od maja do II połowy października, w ramach Wojewódzkiego Programu Aktywizacji Gospodarczej oraz Zachowania Dziedzictwa Kulturowego Beskidów i Jury Krakowsko - Częstochowsiej - Owca Plus.

Obszar wzniesień jurajskich był wypasany przez zwierzęta gospodarzy, jak i owiec zakupionych w ramach Projektu.

Zwierzęta wyjadały roślinność miękkolistną oraz obgryzały zdrewniałe pędy podrostów drzew i krzewów, pozostawiając cenne gatunki kserotermiczne. Działalność "ekologicznych kosiarek" wpłynęła pozytywnie na ochronę i poprawę walorów przyrodniczych i krajobrazwych półnaturalnych ekosystemów otwartych.

Zał. 1

Zał. 1. Wzgórze Biakło

Zał. 2

Zał. 2. Cegielnia

Zał. 3

Zał. 3. Góry Towarne

Zał. 4

Zał. 4. Transport bazy wypasowej (Wzgórze Zamkowe w Olsztynie)

Zał. 5

Zał. 5. Trzebniów

Zał. 6

Zał. 6. Morsko

Zał. 7

Zał. 7. Rzędkowice

Zał. 8

Zał. 8. Grochowiec w Ryczowie

Zał. 9

Zał. 9. Łutowiec

Zał 10

Zał. 10. Sikorowa Skała, Smoleń